Medlemskap i TKK

Medlemskapet koster kr 250 pr. år. Er du under 18 år, må foreldre/foresatte samtykke foreligge før innmelding kan godkjennes.

Medlemskontigent dekker utgifter til bla web, drift av båt og vindmålere. Vi har vindmålere som er utplassert på de beste kitespottene i Tromsø, og vi jobber med å få utplassert flere vindmålere.

Klubben legger stor vekt på at innbetalte midler skal komme alle medlemmene til gode.

Tromsø Kiteklubb - Medlemskontingent 2023

Betal Medlemskontingent

1

Responsive image

2

Responsive image

3

Responsive image

4

Responsive image

5

Responsive image

6

Responsive image

MEDLEMSFORDELER

Betalte medlemmer har en rekke rabatter. Ta kontakt på epost om du ønsker mere info.
Medlemsskap må dokumenteres på forespørsel.

ANSVARSERKLÆRING

Tromsø Kiteklubb er pr. dags dato en klubb som kun driver promoterende virksomhet for kiting, og påtar seg således intet ansvar for det enkelte medlems aktiviteter. Det være seg aktiviteter som det enkelte medlem måtte foreta seg på egen hånd, eller under arrangementer som formelt sett arrangeres av Tromsø Kiteklubb.

Denne ansvarserklæringen stadfester at du er inneforstått med følgende :

1. Tromsø Kiteklubb kan ikke under noen omstendigheter gjøres ansvarlig i forbindelse med medlemmers aktiviteter som forårsaker ulykke eller skade på andre eller tredjemanns interesse.
2. Medlemmer i Tromsø Kiteklubb skal lære seg gjeldene kjøreregler og overholde disse både på sjøen og på land.
3. Alle medlemmer skal bruke en fungerende kite-leash.
4. Medlemmene forplikter seg til å kontrollere kiten på en slik måte at de ikke skremmer, er til bry eller setter andre mennesker i fare.
5. Medlemmer skal ved ulykke eller skade på annen manns eiendom alltid informere behørig myndighet.

Som medlem i Tromsø Kiteklubb oppfordres du sterkt til å:
6. Gjennomgå praktisk og teoretisk kurs i forbindelse med kiting.
7. Anskaffe forsikring mot ulykke, skade og ansvar.
8. Aldri kite alene.
9. Forsikre deg om at utstyret er i orden og at sikkerhetssystemer/utløsermekanismer fungerer slik det er tiltenkt.
10. Bruke hjelm og annet passende beskyttelsesutstyr i all befatning med kiting på land eller vann.

Erklæringen vil være gjeldende helt til en ny erklæring trer i kraft. Ved overgang til ny erklæring vil dette være nedtegnet i klubbens vedtekter.
Ved betaling av medlemsskap, bekrefter du også at du har lest og godkjent vår ansvarserklæring.

Styret 2022

Styreleder: Amund Dahl Vaagland
Kasserer: Egil Langaune
Styremedlem: Pavel Kucera
Styremedlem: Andreas Jørn Schmalfüss
Styremedlem: Stian Kirkvik Johnsen

Andre kontaktpersoner

MSK-ansvarlig: Ørjan Pettersen
Utstyrsansvarlig: Espen Norbye
Leder vindgruppa: Bjørn Stien

Kontakt oss

Tromsø Kiteklubb
Postboks 3607 Guleng
9278 Tromsø
E-post: tromsokiteklubb@gmail.com

Cinque Terre

 ©Copyright 2018 - 2023 Tromsø Kiteklubb